Zakres usług kancelarii prawnej

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz biznesowego na rzecz osób fizycznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również różnych podmiotów sektora publicznego. Specjalizuje się w takich obszarach, jak:

• Prawo cywilne regulujące stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi,
• Prawo medyczne dotyczące między innymi praw i obowiązków pacjenta oraz personelu medycznego,
• Prawo rodzinne i spadkowe, np. sprawy związane z uregulowaniem władzy rodzicielskiej, podziałem majątku czy sporządzeniem testamentu,
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych określające ogół wzajemnych uprawnień oraz obowiązków pracodawców i pracowników,
• Prawo administracyjne i budowlane, np. wydanie zezwoleń lub koncesji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• Prawo bankowe regulujące m.in. zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych.

Kancelaria udziela porad prawnych stacjonarnie, telefonicznie oraz on-line także w sprawach z zakresu prawa samorządu terytorialnego, zamówień publicznych, własności intelektualnej i innych.

Prawo cywilne stanowi jedną z najważniejszych gałęzi prawa. Prawo to reguluje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, w tym także

Na gałąź polskiego prawa medycznego składają się zarówno przepisy prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, jak i inne dziedzinowe regulacje prawne określające w szczeg

Prawo rodzinne i spadkowe stanowi istotną część szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawo rodzinne normuje przede wszystkim stosunki osobiste i majątkowe występujące pomiędzy wstępnymi, zstępnymi

W zakresie prawa pracy zawierają się wszelkie normy prawne związane ze stosunkiem pracy. Prawo pracy określa zatem ogół wzajemnych uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawc

Prawo administracyjne stanowi zespół norm prawnych określających sytuację prawną obywateli i innych podmiotów w odniesieniu do organów administracji publicznej, a także regulujących funkcjonowanie, organizacj

Na prawo bankowe składają się różne unormowania prawne regulujące w szczególności powstanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidacji instytucji bankowych, a także zasady sprawowania nadzoru nad

Prawo e-commerce stanowi dość nową dziedzinę prawa w Polsce, która powstała w wyniku rozwoju technologii informatyczno-internetowych. Wskazany dział prawa reguluje przede wszystkim zasady prowadzenia szeroko rozumianej

W Polsce gałąź prawa własności intelektualnej tworzą przede wszystkim regulacje ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz unormowania ustawy – Prawo własności przemysłowej. Oprócz

Prawo handlowe stanowi zespół norm prawnych, określających organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Prawo handlowe reguluje także zasady dokonywania czynności gospodarczych w sferze wewnętrznej, jak i

Proces udzielania zamówień publicznych w Polsce regulują przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. W ramach analizowanego aktu prawnego ustawodawca polski określa m. in. zakres przedmiotowy oraz

Obecnie regulacje związane z prawem restrukturyzacyjnym znajdują się w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Natomiast przepisy związane z prawem upadłościowym uregulowane zostały w ramach ustawy – Prawo upad

Samorząd terytorialny stanowi fundamentalną zasadę organizacji administracji publicznej w Polsce. Samorząd terytorialny w RP tworzą: gminy, powiaty oraz województwa. Jednostki te, z założenia, są wzgl

Prawo wykroczeń stanowi szeroko rozumianą gałąź prawa karnego. Prawo wykroczeń od strony materialnej normowane jest przez Kodeks wykroczeń oraz przez ok. 130 pozakodeksowych aktów prawnych. Od strony proceduralnej prawo