Zakres usług kancelarii prawnej

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz biznesowego na rzecz osób fizycznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również różnych podmiotów sektora publicznego. Specjalizuje się w takich obszarach, jak:

• Prawo cywilne regulujące stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi,
• Prawo medyczne dotyczące między innymi praw i obowiązków pacjenta oraz personelu medycznego,
• Prawo rodzinne i spadkowe, np. sprawy związane z uregulowaniem władzy rodzicielskiej, podziałem majątku czy sporządzeniem testamentu,
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych określające ogół wzajemnych uprawnień oraz obowiązków pracodawców i pracowników,
• Prawo administracyjne i budowlane, np. wydanie zezwoleń lub koncesji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• Prawo bankowe regulujące m.in. zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych.

Kancelaria udziela porad prawnych stacjonarnie, telefonicznie oraz on-line także w sprawach z zakresu prawa samorządu terytorialnego, zamówień publicznych, własności intelektualnej i innych.

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe występujące pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Znajduje zastosowanie w przypadku osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej.
Prawo medyczne reguluje prawa i obowiązki pacjenta oraz personelu medycznego, a także zasady wykonywania działalności leczniczej i sposobu funkcjonowania podmiotów leczniczych. Obejmuje sprawy związane z błędami medycznymi, szkodami prenatalnymi czy zakażeniami szpitalnymi.
Prawo rodzinne obejmuje sprawy o uregulowanie władzy rodzicielskiej, separację, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa czy adopcję dziecka. Natomiast prawo spadkowe dotyczy kwestii dziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku czy sporządzenia testamentu.
Aktem prawnym regulującym prawo pracy w Polsce jest Kodeks pracy. Natomiast normy w zakresie świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, niezdolności do pracy czy macierzyństwa wyznacza prawo ubezpieczeń społecznych.
Prawo administracyjne i budowlane reguluje sprawy związane z nadaniem lub zrzeczeniem się obywatelstwa polskiego, ustaleniem lub unieważnieniem aktu stanu cywilnego, a także procesem podziału lub scalenia wywłaszczonej nieruchomości.
Prawo bankowe reguluje kwestie unieważnienia kredytów bankowych waloryzowanych lub denominowanych do waluty franka szwajcarskiego, opiniowania umów pożyczki bankowej, a także reklamacji usług bankowych.
Przygotowujemy regulaminy, formularze i politykę prywatności dla aplikacji mobilnych oraz sklepów internetowych. Realizujemy także inne sprawy regulowane przez prawo e-commerce i ochrony danych osobowych.
Prawo własności intelektualnej i autorskie dotyczy spraw o roszczenia związane z rozpowszechnianiem wizerunku. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy licencyjne oraz umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe.
Prawo handlowe i korporacyjne reguluje sprawy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, tworzeniem przedstawicielstw, oddziałów oraz spółek, a także zmianą statutów fundacji czy spółdzielni.
Zamówienia publiczne stanowią jedną z najważniejszych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Kancelaria udziela porad prawnych dotyczących wyboru trybu zamówienia, projektów umów oraz przygotowywania ogłoszeń.
W ramach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego doradzamy w sprawach związanych z ogłaszaniem upadłości oraz występowaniem przeciwko członkom zarządu. Przygotowujemy także wnioski o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Prawo samorządu terytorialnego wiąże się z opracowywaniem zarządzeń oraz projektów uchwał stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obsługujemy także sesje organów uchwałodawczych.
Prawo wykroczeń związane jest m.in. z prowadzeniem pojazdów bez uprawnień lub po spożyciu alkoholu, przekroczeniem dozwolonej prędkości przez kierującego pojazdem czy urządzaniem nielegalnych gier hazardowych.