Prawo bankowe – pozwy „frankowe”

Na prawo bankowe składają się różne unormowania prawne regulujące w szczególności powstanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidacji instytucji bankowych, a także zasady sprawowania nadzoru nad sektorem bankowym (KNF). Gałąź prawa bankowego reguluje także m. in. zasady udzielania kredytów, w tym tych przyznawanych w walucie obcej, oraz pożyczek pieniężnych. Dziedzinę prawa bankowego w Polsce dopełniają w szczególności przepisy prawa cywilnego, a także liczne unormowania prawa europejskiego.

W ramach prawa bankowego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Sprawami o ”odfrankowianie” lub unieważnienie kredytów bankowych waloryzowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego,
  2. Wyliczaniem wysokości roszczeń jakie przysługują kredytobiorcy z tytułu kredytu frankowego,
  3. Znajdowaniem w umowach kredytowych klauzul abuzywnych i ich eliminacją,
  4. Opiniowaniem umów kredytu lub pożyczki bankowej przed ich zawarciem,
  5. Prowadzeniem na rzecz Klienta negocjacji z Bankami i instytucjami finansowymi,
  6. Sprawami związanymi z reklamacją usług bankowych.

W zakresie spraw objętych regulacjami prawa bankowego Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. pozwów, wniosków, reklamacji, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowania bankowego (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, osobami fizycznymi i prawnymi, Bankami, instytucjami finansowymi, mediatorem oraz komornikiem).