Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi jedną z najważniejszych gałęzi prawa. Prawo to reguluje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, w tym także jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa nadaje taką osobowość. Stosunki powstałe na gruncie prawa cywilnego cechuje przede wszystkim równorzędność występujących w ich ramach podmiotów. Oznacza to, że w obrębie prawa cywilnego, co do zasady każdy podmiot jest sobie równy. Prawo cywilne znajduje bardzo szerokie zastosowanie w różnych sferach codziennego życia prywatnego, jak też w biznesie. Podstawowym aktem normującym opisywaną dziedzinę prawa jest Kodeks cywilny. Regulowaniem stosunków cywilnoprawnych zajmują się jednak również inne rozmaite ustawy m. in. ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, prawo czekowe, prawo wekslowe lub prawo przewozowe itd. Istotne znaczenie dla prawa cywilnego mają także unormowania Kodeksu postępowania cywilnego.

W ramach gałęzi prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

 1. Sprawami dotyczącymi pozwów o zapłatę,
 2. Sprawami o zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty powypadkowej (za krzywdę lub szkodę na osobie),
 3. Sprawami o ochronę dóbr osobistych,
 4. Sprawami o ustanowienie, zmianę treści lub zniesienie służebności (osobistych, gruntowych lub przesyłu),
 5. Sprawami o zasiedzenie nieruchomości,
 6. Sprawami o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 7. Sprawami o eksmisję z nieruchomości,
 8. Sprawami o ochronę prawa własności lub posiadania,
 9. Sprawami związanymi z rękojmią za wady rzeczy sprzedanej, w tym również wadami dzieła,
 10. Sprawami związanymi z bezpodstawnym wzbogaceniem lub nienależnymi świadczeniami,
 11. Sprawami dotyczącymi darowizn.

W zakresie spraw cywilnych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, odwołań od decyzji ubezpieczyciela, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia). 

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowania cywilnego (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, ubezpieczycielami, osobami fizycznymi i prawnymi, mediatorem oraz komornikiem).