Prawo handlowe i korporacyjne

Prawo handlowe stanowi zespół norm prawnych, określających organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Prawo handlowe reguluje także zasady dokonywania czynności gospodarczych w sferze wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Istotną częścią prawa handlowego stanowi prawo korporacyjne normujące m. in. reguły zawierania umów, przeprowadzania analiz, a także dokonywania transakcji w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Dobra znajomość regulacji prawa handlowego i korporacyjnego ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niewłaściwe zastosowanie przepisów analizowanych dziedzin prawa może bowiem tworzyć po stronie przedsiębiorstwa lub osób nim zarządzających różnego rodzaju ryzyka.

W ramach prawa handlowego i korporacyjnego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Doradzaniem w przedmiocie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym pomocą w wyborze odpowiedniej formy prawnej planowej działalności,
  2. Doradzaniem w zakresie tworzenia spółek, oddziałów, przedstawicielstw, w tym również przygotowywaniem lub zmianą statutów i umów spółek handlowych, fundacji i spółdzielni,
  3. Występowaniem o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. Świadczeniem bieżącej obsługi korporacyjnej, w ramach tzw. „sekretariatu korporacyjnego” (m. in. przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, protokołów zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, tworzenie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, sporządzeniem projektów umów handlowych i uczestnictwem w procesie ich negocjacji itd.),
  5. Bieżącą obsługą wszystkich organów handlowych spółek kapitałowych,
  6. Reprezentacją wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  7. Przeprowadzaniem kompleksowych audytów prawnych przedsiębiorców (due dilligence),
  8. Doradztwem w zakresie łączenia, przekształcania, podziału i likwidacji spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych,
  9. Uzyskiwaniem na rzecz przedsiębiorców tytułów egzekucyjnych i pomocą przy windykacji należności (długu).

W sprawach z zakresu prawa handlowego i korporacyjnego Kancelaria zajmuje się także sporządzaniem na rzecz Przedsiębiorców odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. pozwów, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, sprzeciwów lub zarzutów od nakazów zapłaty, odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do Sądów administracyjnych itd.).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Przedsiębiorców na różnych etapach spraw z obszaru prawa handlowego i korporacyjnego (m. in. przed organami rejestrowymi, Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, osobami fizycznymi i prawnymi, mediatorem oraz komornikiem).