Prawo medyczne

Przepisy cywilne, administracyjne, karne, konstytucyjne – to właśnie one składają się na gałąź polskiego prawa medycznego. Tworzą je też regulacje dotyczące obowiązków personelu i pacjenta, sposobu działania podmiotów leczniczych czy zasad wykonywania działalności leczniczej. Prawo medyczne składa się też na reguły związane z pragmatykami służbowymi pracowników ochrony służby zdrowia, czyli ustawami, które szczegółowo określają kompetencje, hierarchię służbową oraz obowiązki pracowników służby publicznej.

Przestrzeganie wyżej wymienionych unormowań jest niezbędne, by udzielać świadczeń medyczne zgodnie z prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, a także, by prawidłowo wykonywać zawody m. in. lekarza (lekarza dentysty), pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, felczera, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub farmaceuty. Stosowanie się personelu do wyżej wymienionych regulacji ma też znaczenie dla poszanowania podstawowych praw pacjenta.

Kancelaria zajmuje się:

  1. Sprawami o błędy lekarskie.
  2. Sprawami o szkody prenatalne lub porodowe.
  3. Sprawami dotyczącymi zakażeń szpitalnych.
  4. Sprawami związanymi z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią pacjenta.
  5. Sprawami związanymi z brakiem lub przekroczeniem przez personel zgody pacjenta na udzielenie świadczenia.
  6. Sprawami o naruszenie tajemnicy lekarskiej.
  7. Sprawami o inne zaniedbania lekarzy, pielęgniarek, położnych lub szpitala powstałe w procesie leczenia.

W zakresie tego prawa Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżeń (m. in. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych i innych dokumentów).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowania (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, ubezpieczycielami i innymi organami lub osobami fizycznymi).