Prawo medyczne

Na gałąź polskiego prawa medycznego składają się zarówno przepisy prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, jak i inne dziedzinowe regulacje prawne określające w szczególności kwestie: praw i obowiązków personelu medycznego oraz pacjenta, sposobu działania podmiotów leczniczych, zasad wykonywania działalności leczniczej oraz reguł związanych z pragmatykami służbowymi pracowników ochrony służby zdrowia. Należy zauważyć, że każdorazowe przestrzeganie wyżej wymienionych unormowań prawnych, składających się razem na dziedzinę prawa medycznego, ma bardzo duże znaczenie dla zgodnego z prawem udzielania świadczeń medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, a także dla prawidłowego wykonywania w Polsce zawodów m. in.: lekarza (lekarza dentysty), pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, felczera, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub farmaceuty. Stosowanie się personelu medycznego do regulacji prawa medycznego ma także bardzo istotne znaczenie dla poszanowania podstawowych praw pacjenta.

W ramach prawa medycznego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Sprawami o błędy medyczne,
  2. Sprawami o szkody prenatalne lub porodowe,
  3. Sprawami dotyczącymi zakażeń szpitalnych,
  4. Sprawami związanymi z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią pacjenta,
  5. Sprawami związanymi z brakiem lub przekroczeniem przez personel medyczny zgody pacjenta na udzielenie świadczenia medycznego,
  6. Sprawami o naruszenie tajemnicy lekarskiej,
  7. Sprawami o inne zaniedbania lekarzy, pielęgniarek, położnych lub szpitala powstałe w procesie leczenia.

W zakresie spraw medycznych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, odwołań od decyzji ubezpieczyciela, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowania objętego przepisami prawa medycznego (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, ubezpieczycielami, osobami fizycznymi i prawnymi, mediatorem oraz komornikiem).