Prawo rodzinne i spadkowe

Prawo rodzinne i spadkowe stanowi istotną część szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawo rodzinne normuje przede wszystkim stosunki osobiste i majątkowe występujące pomiędzy wstępnymi, zstępnymi, przysposabiającymi i przysposabiającymi. Natomiast prawo spadkowe zajmuje się regulowaniem wszelkich spraw związanych z dziedziczeniem, w tym określa ono zasady przechodzenia praw i obowiązków po śmierci spadkodawcy na spadkobiercę lub spadkobierców. 

W ramach prawa rodzinnego i spadkowego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

 1. Sprawami rozwodowymi (z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie) lub o separację;
 2. Sprawami o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz o wyegzekwowanie alimentów od małżonka który uchylanie się od ich płacenia,
 3. Sprawami o uregulowanie władzy rodzicielskiej,
 4. Sprawami o ustalenie lub zmianę kontaktów z dzieckiem, a także egzekucję kontaktów z dzieckiem,
 5. Sprawami o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 6. Sprawami o adopcję dziecka,
 7. Sprawami o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 8. Sprawami o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, 
 9. Sprawami o podział majątku wspólnego,
 10. Pomocą przy sporządzeniu testamentów,
 11. Sprawami o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,
 12. Sprawami dotyczącymi zabezpieczenia spadku oraz o sporządzenie spisu inwentarza,
 13. Sprawami związanymi z uchyleniem lub zmianą orzeczenia o stwierdzenia nabycia spadku,
 14. Sprawami o należny zachowek.

W zakresie spraw rodzinnych i spadkowych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżania (m. in. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów od alimentacyjnego nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuję się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowań rodzinnych i spadkowych (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, osobami fizycznymi i prawnymi, mediatorem oraz komornikiem).