Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Obecnie regulacje związane z prawem restrukturyzacyjnym znajdują się w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Natomiast przepisy związane z prawem upadłościowym uregulowane zostały w ramach ustawy – Prawo upadłościowe. Mając na uwadze pierwszą z wymienionych dziedzinę prawa należy zauważyć, że rozwiązania prawne przewidziane w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, służą przede wszystkim uniknięciu ogłoszenia przez dłużnika (przedsiębiorcę) upadłości. W tym celu w prawie restrukturyzacyjnym przewidziane zostały przez ustawodawcę cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, tj.: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Natomiast celem instrumentów prawnych związanych z prawem upadłościowym jest likwidacja majątku, zaspokojenie wierzycieli oraz uwolnienie dłużnika (przedsiębiorcy) od zadłużenia. Wypada wskazać, że prawo upadłościowe normuje również sprawy związane z ogłaszaniem tzw. „upadłości konsumenckiej”. Normy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego są uzupełniane m. in. przez przepisy szeroko rozumianego prawa cywilnego, handlowego oraz karnego.

W ramach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Przygotowywanie wniosków o zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, sprzeciwów od listy wierzytelności, zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości upadłego oraz zarzutów do planu podziału,
  2. Obroną i występowaniem przeciwko członków zarządu w sprawach o zobowiązania spółek (art. 299 k.s.h.),
  3. Sprawami o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. Sprawami karnymi dotyczącymi niezgłoszenia we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 586 k.s.h.),
  5. Sprawami z tzw. „skarg pauliańskich”,
  6. Przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. wniosków, pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych oraz skarg kasacyjnych).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na różnych etapach spraw z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, osobami fizycznymi i prawnymi, Syndykiem oraz komornikiem).

Kancelaria świadczy także usługi związane z zastępstwem procesowym i sporządzaniem pism na rzecz Syndyków, zarządców sądowych, nadzorców sądowych oraz doradców restrukturyzacyjnych.