Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy zawierają się wszelkie normy prawne związane ze stosunkiem pracy. Prawo pracy określa zatem ogół wzajemnych uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców. W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym prawo pracy jest Kodeks pracy. Normy związane z omawianą gałęzią prawa znajdują się jednak także w innych ustawach szczególnych, rozporządzeniach, układach zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminach oraz statutach. Na prawo ubezpieczeń społecznych składa się natomiast zbiór norm prawnych, które wspólnie tworzącą w Polsce system świadczeń pieniężnych lub rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, kalectwa lub macierzyństwa. 

W ramach gałęzi prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Przygotowywaniem i modyfikacja umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania,
  2. Przygotowywaniem dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy,
  3. Przygotowywaniem umów o zakazie konkurencji lub o zachowanie poufności,
  4. Sprawami o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika,
  5. Sprawami o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (dyskryminacja w zatrudnieniu),
  6. Sprawami o wyrównanie szkody związanej z naruszeniem zakazu konkurencji lub obowiązku zachowania poufności, 
  7. Sprawami o legalizację pracy i pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce,
  8. Sprawami o przyznanie lub weryfikację prawa do emerytury, renty, zasiłków chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego, jak również innych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

W zakresie spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżania (m. in. pozwów, wniosków, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołań od decyzji ZUS lub KRUS, odwołań od orzeczeń lekarzy rzeczoznawców KRUS, sprzeciwów od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuję się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowań pracowniczych lub ubezpieczeniowych (m. in. przed organami ZUS lub KRUS, Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędami Wojewódzkimi, osobami fizycznymi i prawnymi, mediatorem oraz komornikiem).