Prawo samorządu terytorialnego


Nasza Kancelaria to miejsce, w którym Nasi Kontrahenci mogą liczyć na pomoc i kompleksowe wsparcie w różnych procesach prawnych. Nawet najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego, zmaga się bowiem na co dzień z kwestiami, które regulowane są przez prawo. Zagadnienia te mają przede wszystkim ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, wpływają na jej dobrobytu oraz rozwój. Wsparcie prawne jest więc nieodzownym elementem skutecznego działania jednostek samorządu terytorialnego.

Czym jest samorząd terytorialny?

By odpowiedzieć fachowo na to pytanie, warto posiłkować się konstytucją, która określa funkcjonowanie takiej organizacji. Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniona grupę społeczna lub określone terytorium kraju. Omawiana jednostka powołana jest m.in. do wykonywania określonych prawem spraw lokalnych i zadań z zakresu administracji publicznej. Samorząd terytorialny wykonuje te zadania w sposób względnie samodzielny oraz w formach, które są właściwe dla działania administracji publicznej. Ponadto samorząd posiada własną organizację, która zbudowana jest wokół zasad decentralizacji, dekoncentracji i przedstawicielstwa.

Prawo samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny stanowi fundamentalny element otaczającej nas rzeczywistości. Jednostki samorządu terytorialnego sprawują bowiem obok administracji rządowej władzę publiczną w naszym kraju. W RP samorząd terytorialny tworzą m.in. liczne: gminy, powiaty oraz województwa. Jednostki te, z założenia, są względnie samodzielne. Oznacza to, że zarówno gminy, powiaty, jak i województwa posiadają własną niezależną organizację wewnętrzną oraz wyposażone są w autonomiczną osobowość prawną. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi ustrój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce są: Konstytucja oraz odpowiednio ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Na obszerne prawo samorządu terytorialnego składają się jednak równie inne liczne szczegółowe unormowania prawne (np. ustawa – Prawo zamówień publicznych – określająca w szczególności procedury udzielania zamówień publicznych).

Warto zauważyć, że włodarze, tacy jak Prezydent, Burmistrz miasta czy Wójt gminy, są w pełni odpowiedzialni za wszystkie aspekty działalności zarządzanych przez nich jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest jednak fizycznie możliwe, by osoby te znały wszystkie przepisy prawne czy inne aspekty normatywne funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zadaniem naszej Kancelarii jest pomaganie w tych sprawach, do których zatrudnianie na stałe specjalistów z wielu dziedzin prawa byłoby nieopłacalne z budżetowego punktu widzenia. Pomoc prawna dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza Kancelaria skupia się na jak najlepszym poznaniu Klienta, jego potrzeb oraz dokładnej analizie jego problemów. Na tej podstawie ustalamy zasady dalszej współpracy.

W ramach szeroko rozumianego prawa samorządu terytorialnego Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  1. opracowywaniem opinii prawnych związanych z działalnością jednostki samorządu terytorialnego (sprawy pracownicze, gospodarski nieruchomościami, gospodarki komunalnej, budowlane itd.),
  2. opracowywaniem projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych,
  3. obsługą sesji organów uchwałodawczych,
  4. obsługą gminnych jednostek organizacyjnych: szkół, zakładów komunalnych oraz środków pomocy społecznej,
  5. wsparciem w zakresie zamówień publicznych, ustaw, prawa cywilnego, pracy i administracyjnego,
  6. obsługą prawną jednostek we wszelkich fazach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zajmujemy się również reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego przed sądami, w tym Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Sądami apelacyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnymi i Sądem Najwyższym, a także osobami fizycznymi, prawnymi oraz komornikiem. W ramach udzielania naszych usług pomoc prawna obejmuje czynny udział w negocjacjach oraz spotkaniach związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Zajmujemy się analizowaniem, konsultowaniem i weryfikacją projektów pism w bieżącej działalności samorządu terytorialnego, tj. umów, porozumień, upoważnień czy oświadczeń.

W sprawach z obszaru prawa samorządowego Kancelaria zajmuje się sporządzeniem m. in. pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, odwołań od decyzji, zażaleń, skarg sądowo- administracyjnych, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz sprzeciwów od wyroków zaocznych. Warto zauważyć, że reprezentacja naszych Klientów obejmuje różne etapy postępowań administracyjnych, cywilnych, budowlanych czy też sprawy o udzielenie zamówienia publicznego. W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią – telefonicznie, stacjonarnie lub e-mailowo.