Prawo samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny stanowi fundamentalną zasadę organizacji administracji publicznej w Polsce. Samorząd terytorialny w RP tworzą: gminy, powiaty oraz województwa. Jednostki te, z założenia, są względnie samodzielne. Oznacza to, że zarówno gminy, powiaty, jak i województwa posiadają własną niezależną organizację wewnętrzną oraz wyposażone są w autonomiczną osobowość prawną. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi ustrój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce są: konstytucja, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa. Na prawo samorządu terytorialnego w składają się jednak równie inne liczne unormowania prawne (np. ustawa – Prawo zamówień publicznych).

W ramach prawa samorządu terytorialnego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Opracowywaniem opinii prawnych związanych z działalnością jednostki samorządu terytorialnego (sprawy pracownicze, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, budowlane itd.),
  2. Opracowywaniem projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  3. Obsługą sesji organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. Obsługą gminnych jednostek organizacyjnych: szkół, zakładów komunalnych oraz ośrodków pomocy społecznej,
  5. Obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego we wszelkich fazach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawach z zakresu prawa samorządu terytorialnego Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi lub Sądem Najwyższym, osobami fizycznymi i prawnymi oraz komornikiem, na różnych etapach postępowań administracyjnych, cywilnych, budowlanych oraz o udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawach z obszaru prawa samorządowego Kancelaria zajmuje się sporządzeniem m. in. pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, odwołań od decyzji, zażaleń, skarg sądowoadministracyjnych, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz sprzeciwów od wyroków zaocznych.