Prawo zamówień publicznych

Proces udzielania zamówień publicznych w Polsce regulują przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. W ramach analizowanego aktu prawnego ustawodawca polski określa m. in. zakres przedmiotowy oraz katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania regulacji PZP, tryby udzielania zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień publicznych, organy właściwe ws. zamówień publicznych, katalog środków ochrony prawnej, reguły przeprowadzania kontroli udzielania zamówień publicznych, a także zasady dotyczące wymierzania kar pieniężnych w takich postępowaniach. Z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych mając na co dzień styczność zarówno podmioty szeroko rozumianego sektora publicznego, jak również różni przedsiębiorcy (tj. w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane i in.). Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych dopełniają między innymi regulacje ustawy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz liczne unormowania prawa UE.

W ramach prawa zamówień publicznych Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Pomocą w przygotowywaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (m. in. wybór trybu zamówienia, przygotowywanie ogłoszeń, SIWZ, projektów umów itd.);
  2. Pomocą przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne, w tym udziałem w pracach komisji przetargowej, w każdym trybie przetargowym,
  3. Przygotowywaniem korespondencji kierowanej do Wykonawcy lub Zamawiającego,
  4. Sprawami o zasądzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
  5. Udzielaniem porad prawnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych.

W sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. ogłoszeń, SIWZ, projektów umów, zaproszeń do negocjacji, wezwań, regulaminów konkursów, odwołań i odpowiedzi na odwołanie, pozwów i odpowiedzi na pozew, skarg, skarg kasacyjnych, wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy, a także wniosków o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie spraw z obszaru prawa zamówień publicznych (m. in. przed podmiotem Zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą „KIO”, Sądami powszechnymi, w tym Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem zamówień publicznych, Sądem Najwyższym, Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, osobami fizycznymi i prawnymi oraz mediatorem).