Prawo własności intelektualnej i autorskie

W Polsce gałąź prawa własności intelektualnej tworzą przede wszystkim regulacje ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz unormowania ustawy – Prawo własności przemysłowej. Oprócz tych aktów prawnych za bardzo ważne dla ochrony własności intelektualnej w Polsce należy uznać również unormowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wypada także zauważyć, że polskie przepisy związane z ochroną własności intelektualnej aktualnie uzupełniają także liczne regulacje europejskie (np. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych itd.), jak i przepisy rangi międzynarodowej (w tym m. in. Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej czy aktu paryskiego konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych i in.). W gospodarce opartej o wiedzę skuteczna ochrona własności intelektualnej ułatwia uzyskanie przewagi nad konkurencją oraz w wielu sytuacjach wpływa na późniejsze odniesienie sukcesu na rynku.

W ramach prawa własności intelektualnej i autorskiego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów przenoszących majątkowe prawa autorskie oraz umów licencyjnych,
  2. Sprawami o podwyższenie wynagrodzenia za korzystanie z majątkowych praw autorskich,
  3. Sprawami o roszczenia związane z naruszeniem majątkowych i osobistych praw autorskich, w tym w Internecie,
  4. Sprawami o roszczenia związane z rozpowszechnianiem wizerunku bez zgody przedstawionej na nim osoby,
  5. Sprawami o roszczenia należne organizacjom zbiorowego zarządzania (m. in. ZAiKS, ZPAV lub STOAR),
  6. Sprawami o roszczenia przysługujące osobom uprawnionym z tytułu naruszenia ich praw dotyczących wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego,
  7. Sprawami o roszczenia przysługujące osobom uprawnionym z tytułu naruszenia ich praw do znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego,
  8. Sprawami o roszczenia związane z popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji (m. in. w zakresie wprowadzającego w błąd oznaczenia towaru lub usługi, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwa produktu oraz nieuczciwej, bądź zakazanej reklamy).

W sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i autorskiego Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. podań, pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, sprzeciwów od decyzji, apelacji, zażaleń, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, skarg do WSA, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na różnych etapach spraw z obszaru prawa własności intelektualnej i autorskiego (m. in. przed Sądami, w tym Sądami apelacyjnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, Urzędem Patentowym, osobami fizycznymi, organizacjami zbiorowego zarządzania i innymi osobami prawnymi, mediatorem oraz komornikiem).