Skuteczny prawnik alimenty

Zawarcie nowego związku małżeńskiego a alimenty

Byli małżonkowie często zadają sobie pytanie czy zawarcie przez nich nowego związku małżeńskiego może wpłynąć w jakikolwiek sposób na wysokość orzeczonego względem ich małoletnich dzieci obowiązku alimentacyjnego? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie jest dla nich dość ważne, ponieważ z jednej strony każdy z rozwiedzionych małżonków zazwyczaj po jakimś czasie chce ukształtować sobie na nowo własne życie prywatne. Z drugiej strony małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów pragnie odpowiednio chronić bezpieczeństwo finansowe swoje lub swoich dzieci. W ramach niniejszego artykułu przeanalizujemy dla Państwa wyżej wskazaną problematykę.

Czy można żądać obniżenia alimentów na dziecko z powodu zawarcia nowego związku małżeńskiego?

Zawarcie przez rozwiedzionego małżonka, zobowiązanego do uiszczania kwot alimentów na rzecz dzieci z jego byłego związku małżeńskiego, nowego związku małżeńskiego może zasadniczo spowodować zmniejszenie się jego możliwości finansowych. W szczególności, gdy z tego związku urodzą się takiemu małżonkowi nowe dzieci. W takim też przypadku rozwiedziony zobowiązany małżonek może domagać się od Sądu zmniejszenia jego obowiązku alimentacyjnego. Taka możliwość wynika z faktu, iż w prawie polskim zabronione jest uprzywilejowanie jakichkolwiek dzieci względem pozostałego potomstwa. To oznacza, że uzasadnione potrzeby wszystkich dzieci, zarówno tych z byłego jak i obecnego związku małżeńskiego, muszą być zaspokajane przez rodziców w równym zakresie, bez faworyzowania któregokolwiek z nich. W tym względzie warto zwrócić uwagę na treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1951 r., sygn. akt C 302/51, w którym Sąd tej wprost wskazał, że: „Strona zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małżonka (dzieci) może żądać ich obniżenia ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego i związane z tym obowiązki alimentacyjne w stosunku do nowej rodziny“.

Warto również zauważyć, że do ewentualnego obniżenia orzeczonego przez Sąd obowiązku alimentacyjnego może również dojść w wyniku zawarcia nowego związku małżeńskiego przez ex-małżonka uprawnionego do otrzymania alimentów na dzieci z byłego związku małżeńskiego. W szczególności będzie się to działo w sytuacji, gdy taki były małżonek w wyniku wstąpienia w nowy związek małżeński znajdzie się w dużo lepszej sytuacji finansowej niż był przed jego zawarciem.

Czy możliwe jest podwyższenie kwoty alimentów ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – tak. W pewnych sytuacjach istnieje możliwość żądania podwyższenia alimentów na dzieci z byłego związku małżeńskiego, w razie zawarcia nowego związku małżeńskiego. Przede wszystkim do takiego podwyższenia może dojść w przypadku zawarcia przez rozwiedzionego zobowiązanego małżonka nowego związku małżeńskiego z osobą bardzo zamożną. W takiej sytuacji możliwości finansowe ex-małżonka niewątpliwie ulegają polepszeniu, co może stanowić dla Sądu przesłanek do podwyższenia jego obowiązku alimentacyjnego względem dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Także, jak się wydaje, zawarcie przez rozwiedzionego małżonka uprawnionego do otrzymywania alimentów na dzieci z byłego związku małżeńskiego, nowego małżeństwa z osobą niezamożną oraz urodzenie się z tego związku nowych dzieci, może doprowadzić do podwyższenia przez Sąd obowiązku alimentacyjnego po stronie małżonka obowiązanego do ich opłacania. Taka sytuacja może bowiem doprowadzić do znacznego obniżenia możliwości finansowych małżonka uprawnionego do otrzymywania alimentów do utrzymywania na odpowiednim poziomie dzieci z byłego związku małżeńskiego.

Ubocznie należy zaznaczyć, że dla ustalania wysokości alimentów nie ma większego znaczenia czy w wyroku rozwodowym którykolwiek z byłych małżonków został uznany wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Argument tez jest więc zasadniczo obojętny dla Sądu w sprawach o obniżenie lub podwyższenie kwot alimentów. Na uprawnienie do obniżenia lub podwyższenia kwot alimentów, w niektórych sytuacjach, może jednak mieć wpływ m. in. zawarcie przez nowych małżonków rozdzielności majątkowej (tzw. „intercyzy”) lub fakt pozostawania przez byłego małżonka nie w nowym związku małżeńskim, a wyłącznie w konkubinacie.

Wypada pamiętać, że do każdej sprawy alimentacyjnej, w tym o obniżenie lub podwyższenie alimentów, należy podchodzić indywidualnie. Każda taka sprawa różni się bowiem zazwyczaj od siebie pod względem stanu faktycznego. Każda sprawa o alimenty wymaga zatem przeprowadzenia jej odrębnej analizy prawnej.

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach alimentacyjnych. Zajmujemy się prowadzeniem spraw zarówno o ustalenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów, jak i sprawami o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W sprawach tych na życzenie Klienta podejmujemy się jego reprezentacji przed Sądem oraz innymi podmiotami publicznymi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Nami – telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych Skype i WhatsApp.

Kancelaria prawa rodzinnego – tel. + 48 507 041 837.