Prawo nieruchomości. Najem. Prawnik

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony przez najemcę – czy jest to możliwe?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być podpisana na czas określony lub nieokreślony. Umowa taka jest zawierana na czas określony, gdy w kontrakcie najmu mieszkania wskazany zostanie przez Nas konkretny okres jego trwania – np. do dnia 31 grudnia 2024 r. Z zastrzeżeniem, że najem zawarty na czas dłuższy niż lat 10 po upływie tego terminu poczytuje się jako zawarty na czas nieoznaczony. Natomiast umowa najmu mieszkania zawierana jest na czas nieokreślony, gdy z wzajemnych ustaleń stron tak wynika. Dotyczy to także jednak m. in. sytuacji gdy konkretna umowa nie wskazuje czasu jej trwania. W takim przypadku czas trwania umowy najmu jest nielimitowany.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas określony?

Ustawodawca przewiduje co do zasady możliwość nieograniczonego wypowiedzenia przez najemcę odpłatnych umów najmu lokali mieszkalnych zawartych na czas nieokreślony. Jest to związane z zasadą wyrażoną w art. 3651 Kodeksu cywilnego zgodnie z którą każde zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym może być wypowiedziane, z zachowaniem odpowiednich terminów, w wyniku czego ono wygasa. Najemca może w takim razie wypowiedzieć stosunek najmu mieszkania z zachowaniem terminów umownych, a jeżeli takie nie zostały wskazane w kontrakcie, z zachowaniem terminów ustawowych. Inaczej jest w zakresie odpłatnych umów najmu lokali mieszkalnych zawartych na czas określony. W takim przypadku najemcy przysługuje prawo jej wypowiedzenia jedynie w sytuacjach wprost wskazanych w treści umowy najmu lub w nielicznych przepisach ustawowych. Jeżeli takich zapisów w umowie nie ma lub nie zachodzi wypadek nadzwyczajny przewidziany w odpowiednich normach prawnych umowa najmu będzie wiązać najemcę do końca ustalonego w niej terminu. Prawo do wypowiedzenia odpłatnych terminowych umów najmu jest więc bardzo zawężone.

Należy pamiętać, że każda sytuacja różni się od siebie. Dlatego przed podjęciem dalszych kroków w sprawie warto jest najpierw udać się do profesjonalisty np. radcy prawnego lub adwokata w celu przeanalizowania Naszej sytuacji prawnej i faktycznej związanej z najmem. Odradza się więc działanie na własną rękę.

Nasza Kancelaria udziela fachowych porad prawnych dla najemców oraz wynajmujących w sprawach związanych z umowami najmu lokali mieszkalnych i innych. Na życzenie Klienta sporządzamy profesjonalne umowy najmu, wypowiedzenia i inne niezbędne pisma. W zakresie umów najmu zajmujemy się również reprezentacją Klientów przed Sądami, organami administracji publicznej oraz innymi odpowiednimi podmiotami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria ds. nieruchomości – tel.: +48 507 041 837.