Kredyt frankowy

Jak pozbyć się kredytu denominowanego lub indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego?

Sytuacja kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we franku szwajcarskim stale się pogarsza. Obecnie kurs franka szwajcarskiego (CHF) osiągnął bowiem rekordowy poziom 4.68 zł. Nic nie wskazuję także na to, aby ta tendencja w najbliższym czasie miała się zmienić. Już teraz warto więc zastanowić się nad swoimi finansami, a w szczególności nad pozbyciem się ze swojego życia „toksycznego” kredytu frankowego. W tym celu:

Punkt 1. Ustal jakiego typu umowę kredytową zawarłeś z bankiem? W Polsce do 2012 r. oferowane były przez banki 3 rodzaje umów kredytowych: a) Umowa kredytu walutowego – w ramach takiej umowy suma kredytu była ustalana i wypłacana we franku szwajcarskim. W wymienionej walucie następowała również spłaca całości zadłużenia kredytowego, b) Umowa kredytu denominowanego do kursu franka szwajcarskiego – w zakresie wskazanej umowy bank określał kwotę kredytu we franku szwajcarskim, a następnie uruchamiał go w polskich złotych (PLN). Spłata takiego kredytu następowała w walucie polskiej po przeliczeniu przez bank każdej raty kredytu według kursu wymiany franka obowiązującego na określony dzień – najczęściej dzień spłaty danej raty kredytu, c) Umowa kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego – w obrębie przedmiotowej umowy suma kredytu była wyrażana przez bank w polskich złotych (PLN). Wysokość każdej z rat kredytu była określana przez bank we franku szwajcarskim. Natomiast Klient dokonywał spłaty takiego kredytu w polskich złotych (PLN) po kursie wymiany franka ustalonym przez bank na dany dzień – najczęściej na dzień spłaty danej raty umowy kredytowej.

Zasadniczo jedynie w razie zawarcia z bankiem umowy kredytowej denominowanej lub indeksowanej do kursu franka szwajcarskiego istnieje obecnie możliwość pozbycia się „toksycznego” kredytu frankowego. W tego rodzaju umowach kredytowych zazwyczaj występują bowiem tzw. „niedozwolone postanowienia umowne”. Takie niedozwolone zapisy umowne zwane są także inaczej „klauzulami abuzywnymi”.

Punkt 2. Przestudiuj swoją umowę kredytową pod względem znajdowania się w niej niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) oraz sprawdź jej kompletność. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) stanowią takie zapisy umowne, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz które w sposób rażący naruszają jego interesy (art. 3851 k.c.). Należy zauważyć, że w umowach denominowanych lub indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego do niedozwolonych zapisów umownych najczęściej zalicza się te postanowienia kontraktowe na podstawie których banki dokonują przeliczania poszczególnych rat kredytu według dowolnie ustalonego przez siebie kursu waluty. Do tego celu banki używają tzw. „Tabeli kursów”. Na ich podstawie banki w sposób dyskrecjonalny kształtują kurs franka szwajcarskiego, często w oderwaniu od aktualnego kursu rynkowego tej waluty lub kursu średniego franka ustalonego przez NBP. Wymienione tabele kursów są, co do zasady prowadzone przez dany bank, który udzielił kredytu we franku szwajcarskim /Przykłady klauzul abuzywnych występujących w umowach denominowanych lub indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego: A. „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku M. w dniu uruchomienia kredytu lub traszy; B. Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez G., obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku; C. Kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży walut kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów Banku B. ogłaszaną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku/.

Oprócz tego warto także dokonać analizy podpisanej z bankiem umowy kredytowej pod względem znajdowania się w niej wszystkich wymaganych elementów formalno-prawnych, przewidzianych w ramach art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Punkt 3. Wylicz wartość swoich roszczeń względem Banku. W przypadku odszukania w treści frankowej umowy kredytowej niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) na końcu trzeba jeszcze dokonać ustalenia wartości roszczeń, jakie w danej sprawie należą Nam się od banku. Sposób obliczania wartości roszczeń zależy od wielu różnych zmiennych. Na wartość roszczeń wpływa w szczególności charakterystyka zarzutów na które w Naszej sprawie będziemy chcieli powołać się w sprawie przeciwko bankowi. Aktualnie zasadniczo istnieje możliwość wystąpienia do Sądu przeciwko bankom, bądź o stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej, bądź o zwrot już nadpłaconych rat kredytu frankowego. Precyzyjne określenie wartości dochodzonych w sprawie frankowej roszczeń jest czynnością czasochłonną, trudną i wymagającą dobrej znajomości tematyki funkcjonowania systemu kredytów frankowych.

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu denominowanego, bądź indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego i czujesz się niezadowolony z jej zapisów oraz dotychczasowej współpracy z bankiem – niezwłocznie zgłoś się do Kancelarii Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz, która specjalizuje się w kredytach frankowych! W ramach pomocy prawnej przeanalizujemy Twoją umowę pod kątem ew. znajdowania się w niej niedozwolonych postanowień umownych. Dokonamy również wyliczenia wartości przysługujących Ci względem banku roszczeń. Doradzimy także w jaki sposób najskuteczniej pozbyć się kredytu frankowego.

Kancelaria frankowa – tel. +48 507 041 837.