Separacja Rozwód Prawnik Pomoc Gdańsk Elbląg

Separacja prawna, a faktyczna – różnice

Każde z małżeństw miewa z czasem mniejsze lub większe problemy. Spowodowane jest to różnymi sytuacjami: chwilowym konfliktem, okolicznościami finansowymi lub innymi trudnościami rodzinnymi. Kryzys w małżeństwie nie zawsze musi jednak prowadzić automatycznie do orzeczenia rozwodu. W niektórych sytuacjach właściwszym rozwiązaniem jest bowiem zdecydowanie się przez małżonków na separację. W takim przypadku zyskują oni nieco czasu do namysłu czy istnieje szansa na utrzymanie małżeństwa, powrotu do wspólnego pożycia, w tym wprowadzenia związku na spokojniejsze „wody”. Właśnie wymienionemu zagadnieniu prawnemu poświęcony będzie dzisiejszy artykuł.

Kiedy możliwe jest orzeczenie przez Sąd separacji?

O orzeczenie separacji prawnej każdy z małżonków może wystąpić do Sądu w razie zupełnego, ale jeszcze nie trwałego, ustania pożycia małżeńskiego (tj. więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej). O rozpadzie więzi fizycznej możemy mówić w sytuacji ustania pomiędzy małżonkami m. in. kontaktów fizycznych spowodowanych np. długotrwałą rozłąką małżonków. Do ustania więzi duchowej może dojść na skutek wygaśnięcia pomiędzy małżonkami relacji emocjonalnej, bądź uczuciowej. Natomiast do ustania więzi gospodarczej dojdzie najczęściej w przypadku porzucenia przez jednego z małżonków wspólnego gospodarstwa domowego. Najważniejszym skutkiem separacji prawnej jest fakt powstania pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej. Inne istotne konsekwencje jej orzeczenia to możliwość dochodzenia alimentów na dzieci, odsunięcie małżonka poza krąg spadkobierców ustawowych, a także umieszczenie odpowiedniej adnotacji w akcie małżeństwa. Warto również pamiętać, że orzeczenie sądowe pociąga za sobą uchylenie domniemania, że to małżonek jest ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania separacji prawnej. Należy wskazać, że w przypadku orzeczenia przez Sąd separacji prawnej w dalszym ciągu małżonkowie obowiązani są jednak do udzielania sobie wzajemnej pomocy np. w chorobie. Z powodu braku trwałego rozpadu pożycia, w okresie separacji prawnej, niedopuszczalne jest także zawarcie przez małżonków innego związku małżeńskiego.

Separacja faktyczna – czym różni się od separacji prawnej?

W razie zupełnego rozpadu pożycia – tj. więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej – małżonkowie mogą mimo wszystko nie zdecydować się na prawne „zawieszenie” swojego związku. W wymienionej sytuacji dochodzi do powstania pomiędzy małżonkami tzw. „separacji faktycznej”. Czyli stanu separacji niepotwierdzonego orzeczeniem Sądu. W takich okolicznościach w mocy pozostają wszelkie prawa i obowiązki małżeńskie wynikające z zawarcia aktu małżeństwa. Wspólność majątkowa nie przestaje istnieć, a prawo opieki nad dziećmi nie jest w żaden sposób ograniczone dla któregokolwiek z małżonków. W takim też przypadku w żaden sposób nie są wyłączone prawa jednego małżonka do dziedziczenia majątku po drugim małżonku.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz oferuje doradztwo prawne w sprawach związanych z separacją małżonków. Porad udzielamy stacjonarnie – w Gdańsku i w Elblągu, podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem komunikatorów on-line. Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria prawa rodzinnego – tel. +48 507 041 837.