Prawnik pomoc problemy w szkole

Nieklasyfikowanie z przedmiotu szkolnego a szansa na poprawę oceny

Wielokrotnie zdarza się, że na końcu roku szkolnego Nasze pociechy, wcześniej nic nam o tym nie mówiąc, przychodzą do Nas z problemem zagrożenia nieklasyfikacją z określonego przedmiotu, bądź przedmiotów szkolnych. W takim przypadku koniecznym jest oczywiście zmotywowanie dziecka do nauki i szybkiego poprawienia ocen. Niekiedy na poprawę ocen z poszczególnych przedmiotów przed nauczycielami jest już jednak za późno. Zachodzi wówczas pytanie co teraz? Czy to już koniec i Nasze dziecko będzie musiało powtarzać klasę? Czy Nasze dziecko nie przystąpi do egzaminów kończących dany etap nauki? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny

W pierwszej kolejności wypada ustalić czy Nasze dziecko zostało nieklasyfikowane z powodu nieobecności w szkole czy w związku z otrzymaniem złych ocen w nauce? Jest to na tyle ważne, iż w obu przypadkach dziecku przysługują odmienne uprawnienia. W przypadku nieklasyfikowania ze względu na posiadanie złych ocen Naszemu dziecku przysługuje – tzw. „egzamin poprawkowy”. Egzamin ten jest jednak obwarowany pewnymi ograniczeniami. Zgodnie z art. 44m ust. 1 u.p.o. przysługuje on bowiem począwszy od IV klasy szkoły podstawowej i wyłącznie w sytuacji otrzymania przez ucznia w wyniku klasyfikacji rocznej negatywnej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, bądź jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. Nasze dziecko nie będzie mogła, więc co do zasady w tym trybie poprawiać wszystkich przedmiotów lekcyjnych. Całkiem inne uprawnienia przysługują natomiast Naszemu dziecku w sytuacji otrzymania przez nie nieklasyfikacji spowodowanej niechodzeniem do szkoły, gdy nieobecność Naszego dziecka na poszczególnych zajęciach przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie w którym przeprowadza się klasyfikację ucznia i gdy z tego powodu brak jest podstaw do ustalenia średniorocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. W wymienionym przypadku przysługuje bowiem Naszemu dziecku możliwość zawnioskowania o przeprowadzenie tzw. „egzaminu klasyfikacyjnego”. Znamienne jest, że nieklasyfikowanie z tego powodu uczeń może zdawać egzaminy klasyfikacyjne nie tylko z jednego, ale ze wszystkich przedmiotów z których został on wcześniej nieklasyfikowany.

Zarówno egzamin poprawkowe, jak i klasyfikacyjne wymagają złożenia przez ucznia lub jego rodziców odpowiedniego wniosku do władz szkoły publicznej. Wówczas do obowiązku dyrektora szkoły należy wyznaczenie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia wymienionych egzaminów. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego taka powinność będzie jednak ciążyła na dyrektorze wyłącznie w sytuacji usprawiedliwienia nieobecności ucznia. W innym przypadku wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego będzie zależne od fakultatywnej zgody rady pedagogicznej szkoły.

W jakich terminach przeprowadza się egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne?

Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są w terminach wyznaczonych przez szkołę. Natomiast egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin takich egzaminów powinny być przy tym zawsze uzgodnione z uczniem i jego rodzicami.

Co w sytuacji gdy Nasze dziecko nie zda egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego?

Ocena uzyskana z egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego jest ostateczna. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Od oceny z egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice mogą bowiem wnieść do dyrektora szkoły, w przeciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia takiego egzaminu, zastrzeżenia jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Dodatkowo istnieje również możliwość poprawy negatywnej oceny uzyskanej z egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach ustalonych w art. 44m u.p.o., a także wniesienia co do niej zastrzeżeń na podstawie art. 44n u.p.o. Należy również wskazać, że rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej (art. 44m ust. 6 u.p.o.) Powyższe oznacza, że niezaliczenie egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego nie oznacza, że Nasze dziecko od razu jest na straconej pozycji i będzie musiało powtarzać klasę.

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie prawa oświatowego, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz. W ramach pomocy prawnej dokładnie przeanalizujemy sprawę prawną Państwa dziecka, dobierzemy strategię postępowania oraz doradzimy jak skutecznie pozbyć się problemu. Konsultacji prawnych udzielamy stacjonarnie w Gdańsku i Elblągu, telefonicznie oraz On-line.

Kancelaria prawa oświatowego – tel. +48 507 041 837.