Prawnik od spraw rodzinnych Elbląg

Kontakty z wnukami – uprawnienia dziadków

Powszechnie uważa się, że prawo do kontaktów z dzieckiem zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla rodziców. Jest to pogląd niezmiernie błędny. Wypada bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią art. 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uprawnienie do utrzymywania kontaktów z dzieckiem przysługuje również jego rodzeństwu, powinowatym w linii prostej (np. ojczym i macocha), dziadkom dziecka oraz innym osobom, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas opiekę nad dzieckiem.

Co obejmuje prawo dziadków do kontaktów z wnukiem?

Należy wskazać, że prawo dziadków do kontaktów z dzieckiem obejmuje przede wszystkim uprawnienie dziadków do przebywania ze swoim wnukiem, w tym do jego odwiedzania i odbywania z nim spotkań, prawo do zabierania wnuka poza jego miejsce stałego pobytu. Prawo to obejmuje również uprawnienie dziadków do bezpośredniego porozumiewania się z wnukiem (np. za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów internetowych itd.). Powołując się na swoje uprawnienie dziadkowie mogą także żądać utrzymywania korespondencji listownej, smsowej, e-mailowej z wnukiem. Powołując się na swoje uprawnienia dziadkowie mogą również żądać przyznania im innego rodzaju prawa do kontaktów z wnukiem, o ile uprawnienie takie będzie zgodne z dobrem dziecka. Wynika to z faktu, że katalog form utrzymywania kontaktów z dzieckiem zawarty w art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie jest zamknięty.

Gdzie wystąpić o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami?

Jeżeli kontakty dziadków z ich wnukami są z jakiegoś powodu ograniczane np. poprzez skonfliktowanych w wyniku postępowania rozwodowego rodziców dziecka, a tym bardziej jeżeli dziadkowie pozbawiani są kontaktów z wnukiem, mimo braku ku temu jakichkolwiek powodów, a strony nie mogą dojść do wspólnego porozumienia, dziadkowie mogą wystąpić do właściwego Sądu o uregulowanie ich kontaktów z wnukiem. Należy przy tym pamiętać, że w sprawach o uregulowanie kontaktów Sąd zawsze ma na pierwszym miejscu dobro dziecka. Nie oznacza to jednak, że Sądy w takich rodzajach spraw nie biorą pod uwagę również interesów dziadków. Jak wynika bowiem z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284): „każdy ma prawo – w tym również dziadkowie – do poszanowania swojego życia rodzinnego”. W zakres „życia rodzinnego” wchodzi przede wszystkim prawo i poszanowanie do kontaktów dziadków z wnukami (por. H. Hakk, Komentarz do art. 1136 k.r.i.o., (w:) H. Hakk, A. Hakk (red.), Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 61(7)–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 453–458, 579–589), Warszawa 2019 , s. 522-526 i in.).

W związku z odpowiednim stosowaniem przepisów dotyczących kontaktów rodziców z dzieckiem do kontaktów dziecka z dziadkami i innym osobami Sąd może również: ograniczyć utrzymywanie kontaktów dziadków z wnukiem (art. 1132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zakazać utrzymywania kontaktów dziadków z wnukiem (art. 1133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) lub zmienić zapadłe już rozstrzygnięcie o kontaktach dziadków z wnukiem (art. 1135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Przed wniesieniem sprawy o uregulowanie kontaktów z wnukiem warto wpierw zasięgnąć porady profesjonalnego i wykwalifikowanego prawnika (np. Radcy prawnego). Każda sprawa jest bowiem inna. Każda odrębna sprawa wymaga, więc zasadniczo przeprowadzenia jej dogłębnej analizy prawnej.

Nasza Kancelaria zajmuje się udzielaniem za rzecz Klientów profesjonalnych porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zajmujemy się m. in.: sprawami o uregulowanie kontaktów z dzieckiem (w tym dziadków z wnukami), sprawami o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawami alimentacyjnymi, sprawami o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, sprawami o rozwód. Siedziba Naszej Kancelarii znajduje się w Elblągu. Udzielamy jednak wsparcia prawnego na rzecz Naszych Klientów z całej Polski. Mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie, stacjonarnie lub za pomocą komunikatorów internetowych Skype lub WhatsApp. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą!

Kancelaria ds. prawa rodzinnego – tel.: +48 507 041 837.