Przywrócenie władzy rodzicielskiej Elbląg Gdańsk

Czym różni się ograniczenie i pozbawienie praw rodzicielskich?

Dobro dzieci stanowi najistotniejszą wartość w każdym rozwiniętym społeczeństwie. Nie inaczej jest w Polsce gdzie dzieci chronione są przez różne instytucje państwowe oraz odpowiednie regulacje prawne. Jednymi z unormowań chroniącymi dzieci w naszym kraju są instytucje ograniczenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo co to jest władza rodzicielska. Kiedy sąd może ograniczyć, a także kiedy pozbawić władzy rodzicielskiej nad naszym dzieckiem?

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska stanowi ogół uprawnień i obowiązków obciążających rodziców względem ich dziecka służących zapewnieniu mu należytej ochrony oraz strzeżeniu jego interesów. Na władzę rodzicielską składa się zatem ogół praw i obowiązków rodziców wobec dziecka, przewidzianych przede wszystkim w przepisach prawa. Kwestie związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej regulują m. in. przepisy prawa rodzinnego. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom zasadniczo od chwili narodzin dziecka.

Ograniczenie praw rodzicielskich

W pewnych sytuacjach władza rodzicielska może zostać ograniczona rodzicom przez sąd. Dzieje się tak, gdy dobro dziecka jest zagrożone. W jakich sytuacjach można mówić o „zagrożeniu dobra dziecka”? Generalnie nie istnieje zamknięty katalog takich przypadków. Przykładowo sąd może postanowić o ograniczeniu władzy rodzicielskiej rodziców w przypadku:

  • nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego;
  • opiekowania się dzieckiem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • niewyrażenia przez jednego z rodziców zgody na poddanie dziecka zabiegowi medycznemu ratującemu jego życie;
  • braku zainteresowania sprawami dziecka.

Oprócz tego sąd może zadecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej w razie, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, z powodu rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa. Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść wówczas w sytuacji, gdy rodzice małoletniego po rozstaniu nie ustalą między sobą warunków sprawowania opieki nad dzieckiem lub nie dojdą w tym zakresie do porozumienia.

Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

W niektórych przypadkach sąd może, zamiast ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Do takiej sytuacji dojdzie najczęściej w najbardziej ciężkich przypadkach. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi bowiem wówczas, gdy np. rodzice stosują wobec dziecka przemoc fizyczną lub psychiczną, dziecko zostało nakłonione do popełnienia przestępstwa lub rodzic dopuścił się przestępstwa względem małoletniego dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej mogą zostać także rodzice którzy w sposób rażący niewywiązujący się ze swoich obowiązków, którzy narażają dziecko na głód, porzucają dziecko czy pozwalają na zażywanie przez dziecko zakazanych używek.

Pozbawienie przez sąd władzy rodzicielskiej skutkuje utratą przez rodziców uprawnień do podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec dziecka. Oznacza to, że rodzice tracą wówczas całość praw i obowiązków jakie wiążą się z wykonywaniem władzy rodzicielskiej względem ich dziecka.

Należy zauważyć, że władza rodzicielska, jeżeli nie została ograniczona lub wyłączona, trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Czym innym jest również władza rodzicielska, a czym innym prawo rodziców do kontaktu z dzieckiem. Zasadniczo bowiem ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej przez sąd nie prowadzi do pozbawienia prawa utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Nasza Kancelaria zajmuje się pomocą rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Zajmujemy się m.in. doradztwem prawnym w różnych sprawach rodzinnych, w tym o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Przygotowujemy wnioski o przywrócenie, ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej. Reprezentujemy również Naszych Klientów w tych sprawach przed Sądami wszystkich instancji i przed wszelkimi organami. Jeżeli potrzebujesz pomocy – serdecznie zapraszamy do kontaktu! Podejmujemy się prowadzenia spraw na terenie całej Polski.

Kancelaria ds. prawa rodzinnego – tel. +48 507 041 837.