Chcę odzyskać prawo jazdy

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

W wielu przypadkach zdarza się, że w razie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia Sąd obok kary głównej orzeka dodatkowo wobec sprawcy środek karny w postaci np. zakazu prowadzenia określonych pojazdów. Środek taki, w razie jego wymierzenia, obejmuje przy tym zazwyczaj wszystkie kategorie pojazdów, w tym te do których prowadzenia uprawniony był wcześniej sprawca danego przestępstwa lub wykroczenia.

Popełnienie przestępstwa a zakaz prowadzenia pojazdów

Mając na uwadze powyższe warto zauważyć, że Sąd może orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu drogowym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a przede wszystkim gdy z okoliczności popełnienia przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdów przez sprawcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd ma natomiast obowiązek orzeczenia obok kary środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji m. in. niezatrzymania się do kontroli i kontynuacji jazdy mimo wydania polecenia zatrzymana się przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego (art. 178b k.k.), prowadzenia w strefie ruchu, drodze publicznej, w strefie zamieszkania mechanicznego pojazdu mechanicznego wbrew decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami (art. 180a k.k.), popełnienia przestępstwa z art. 244 k.k. jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd orzeka także obligatoryjnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonej kategorii, w tym pojazdów mechanicznych np. w sytuacji popełnienia niektórych przestępstw w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (potocznie narkotyków i innych podobnie działających substancji) lub w warunkach recydywy określonej w art. 42 § 4 k.k.

Popełnienie wykroczenia a zakaz prowadzenia pojazdów

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, w tym mechanicznych może być także orzeczony przez Sąd w przypadku popełnienia wykroczenia. Do takich wykroczeń można zaliczyć np. prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym w stanie po spożyciu alkoholu lub analogicznie działającego środka (art. 87 k.w.) lub prowadzenie pojazdu mechaconego na drodze publicznej, w sferze zamieszkania lub sferze ruchu bez uprawnień (art. 94 k.w.). W tych dwóch wymienionych sytuacjach zakaz ten jest orzekany obligatoryjnie.

Skrócenie okresu obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

W razie popełnienia przestępstwa możliwe jest skrócenie orzeczonego przez Sąd okresu wykonania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z prawem Sąd może bowiem przede wszystkim po upływie połowy okresu na który został orzeczony wyżej wskazany zakaz uznać go za wykonany. Skazany powinien jednak w tym okresie przestrzegać porządku prawnego, a analizowany środek karny powinien być także stosowany wobec sprawcy danego przestępstwa przynajmniej 1 rok. Możliwość taka nie dotyczy przy tym w szczególności sytuacji środka karnego wymierzonego przez Sąd wobec sprawcy na podstawie art. 41 § 1a k.k lub art. 42 § 2 k.k. Skrócenie wykonania tego środka nie dotyczy także zasadniczo wykroczeń. W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i skazania za to sprawcy z tytułu przestępstwa lub wykroczenia możemy jednak wnioskować do Sądu o założenie do używanego przez Nas pojazdu tzw. „blokady alkoholowej”.

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny. Wymaga on więc zazwyczaj przeprowadzenia indywidualnej analizy prawnej i faktycznej. W związku z tym doradza się, aby przed podjęciem dalszych czynności w sprawie wpierw skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem np. radcą prawnym lub adwokatem. Prawnik wyjaśni Państwu jaka jest Państwa obecna sytuacja oraz jakie dalsze kroki prawne należałoby podjąć w sprawie.

Nasza Kancelaria udziela fachowych porad prawnych w sprawach związanych ze skracaniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (samochodu, motocykla itd.). Na życzenie Klienta sporządzany odpowiednie wnioski o skrócenie obowiązywania zakazu do Sądu i inne właściwe pisma. Informujemy, że zajmujemy się również reprezentacją Naszych Klientów przed Sądem i innymi podmiotami w wymienionej kategorii spraw. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria ds. komunikacyjnych – tel.: +48 507 041 837.