Alimenty

Alimenty natychmiastowe

Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało przeprowadzenie kompleksowej reformy prawa rodzinnego w Polsce. Na słowach się nie skończyło. W 2019 i 2021 r. do Sejmu wpłynęły bowiem dwa projekt ustaw o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3254 i 1092). W założeniu projekty te mają przyczynić się do lepszej ochrony dobra dziecka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W obrębie tych aktów planuje się wdrożenie do prawa polskiego m. in.: rodzinnego postępowania informacyjnego, instytucji darmowych mediacji, ochrony dziecka przed przemocą oraz obowiązku badania kodu DNA w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Jedną z istotnych rozważnych zmian jest również wprowadzenie tzw. “alimentów natychmiastowych” i to właśnie temu rozwiązaniu przyjrzymy się bliżej w tym artykule.

Alimenty natychmiastowe – podstawowe założenia

Według projektodawców wdrożenie instytucji alimentów natychmiastowych ma przyczynić się do znacznego skrócenia czasu trwania postępowań alimentacyjnych w Polsce. W tym celu dodane zostanie do systemu prawa polskiego tzw. „postępowanie nakazowe alimentacyjne”. Postępowanie to ma być uproszczoną formą znanego już postępowania nakazowego. W założeniu postępowanie nakazowe alimentacyjne wszczynane będzie na wniosek podmiotu uprawnionego zgłoszony w pozwie. Do jego zainicjowania potrzebne będzie jedynie wskazanie odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń oraz załączenie do pozwu aktu urodzenia dziecka. Sam pozew będzie musiał być złożony na urzędowym formularzu. Rozstrzyganie spraw przez Sąd w omawianym trybie będzie następowało na posiedzeniu niejawnym poprzez wydanie nakazu zapłaty. Planowany maksymalny termin na wystawienie przez Sąd nakazu zapłaty będzie wynosił do 14 dni od dnia złożenia pozwu. Po upływie terminu wyznaczonego do zapłaty zasądzonych alimentów nakaz zapłaty będzie podlegał natychmiastowej wykonalności. Warto wskazać, że od alimentacyjnego nakazu zapłaty podmiot uprawniony będzie mógł się w każdym przypadku odwołać poprzez złożenia odpowiednich zarzutów. Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne będą przysługiwały wyłącznie osobom, które przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej nie wytoczyły powództwa o świadczenia alimentacyjne.

Obliczanie wysokości alimentów natychmiastowych

Zgodnie z intencją projektodawców wysokość zasądzanych przez Sąd natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych będzie zależała wyłącznie od dwóch czynników, tj.: liczby dzieci w rodzinie oraz wysokości kwoty przeliczeniowej stanowiącej dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę na następny rok, podzielonego przez sumę liczby 2 i współczynnika dzietności ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni. W praktyce – w przypadku wejścia w 2022 r. nowych przepisów w życie – wysokość natychmiastowych alimentów będzie kształtowała się następująco: alimenty na 1 dziecko 632 zł (21 % minimalnego wynagrodzenia), alimenty na 2 dzieci po 571 zł na każde z nich (19 % minimalnego wynagrodzenia), alimenty na 3 dzieci po 512 zł na każde z nich (17 % minimalnego wynagrodzenia), alimenty na 4 dzieci po 451 zł na każde z nich (15 % minimalnego wynagrodzenia) i alimenty na 5 i więcej dzieci po 391 zł na każde z nich (13 % minimalnego wynagrodzenia). Oczywiście alimenty będą zasądzane w takich kwotach jeżeli dzieci będą pochodziły od tych samych rodziców.

Warto zauważyć, że projekty zmian ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw budzą bardzo duże kontrowersje. Jedną z największych uwag stawianych tym projektom jest m. in. to, że sztywno ustalone stawki w żadnym wypadku nie będą uwzględniały bieżących możliwości zarobkowych rodzica.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz udziela profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach alimentacyjnych. Zajmujemy się sporządzaniem wezwań, pozwów o zasądzenie, podwyższeniu lub obniżenie alimentów, a także innego rodzaju niezbędnych pism procesowych. Na życzenie Klienta reprezentujemy także rodziców przed Sądem oraz innymi podmiotami w różnych postępowaniach rodzinnych. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Kancelaria prawa rodzinnego – tel. +48 507 041 837.