Alimenty Elbląg Gdańsk

Alimenty na rzecz dzieci – 5 mitów

Rozwód to bardzo trudny czas zarówno dla rodziców, jak i ich pociech. Wydarzeniu temu towarzyszy ogromne obciążenie emocjonalne, a wszystko dodatkowo jeszcze komplikują kwestie natury finansowej. Ustanie małżeństwa wiąże się bowiem z powstaniem obowiązku alimentacyjnego, który w wielu przypadkach staje się przedmiotem sporów pomiędzy byłymi małżonkami. Nie pomaga też fakt, że wokół analizowanego świadczenia narosło całe mnóstwo zaskakujących półprawd, przez co osoby nieposiadające gruntownej wiedzy, związanej z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi, mogą mieć trudności ze znalezieniem rzetelnych informacji na omawiany temat. W dzisiejszym artykule rozprawimy się zatem z najpopularniejszymi mitami funkcjonującymi w naszym społeczeństwie w zakresie poruszanej powyżej tematyki. Wiele osób uważa bowiem, że:

1. Obowiązek alimentacyjny zawsze wygasa z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez syna lub córkę. Jest to nieprawda.

Rodzic obowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz swojego dziecka dopóki nie stanie się ono samodzielne. Co do zasady obowiązek alimentacyjny trwa do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Uzyskanie przez dziecko pełnoletności nie oznacza jednak, że rodzic automatycznie zostaje zwolniony z uiszczania kwot alimentów na rzecz swojego dziecka. W przypadku kontynuowania bowiem przez dziecko nauki i nieposiadania własnych źródeł dochodu, obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka przedłuża się do ukończenia przez nie 25 roku życia. Dodatkowo jeżeli dziecko jest niepełnosprawne obowiązek alimentacyjny rodzica może trwać nawet dożywotnio. Powyższe nie oznacza, że rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku uiszczania alimentów na rzesz swoich dzieci np. gdy dziecko nie stara się aby samodzielnie się utrzymywać, mimo posiadania do tęgo możliwości fizycznych i psychicznych.

2. Nie trzeba płacić alimentów na dzieci ze związku nieformalnego. Jest to również nieprawda.

Przesłanką do zasądzenia obowiązku uiszczania świadczeń jest wg Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnienie (także w przeszłości) więzi rodzinnoprawnej pomiędzy dzieckiem a rodzicem. To, czy rodzice byli ze sobą wcześniej w związku małżeńskim, czy nie, nie ma tutaj żadnego znaczenia. W związku z tym obowiązkiem każdego z rodziców jest dostarczanie swojemu dziecku środków utrzymania, w tym miejsca do życia i innego rodzaju pomocy. Powinność taka istnieje niezależnie od tego czy dziecko urodziło się ze związku formalnego lub też nieformalnego.

3. Poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej można skutecznie uchylić się od zapłaty alimentów. Jest to także informacja nieprawdziwa.

W prawie polskim uprawniony były partner (małżonek), ma zagwarantowaną wypłatę alimentów na dziecko nawet wtedy, gdy drugi rodzic, na którym spoczywa obowiązek ich uiszczania, ogłosi upadłość konsumencką. Zaprezentowana zasada wynika wprost z przepisów ustawy – Prawo upadłościowe.

4. Uzyskanie świadczenia „500+” zmniejszenia kwoty alimentów na dziecko. Także takie stwierdzenie jest nieprawdziwe.

Pobieranie przez byłego uprawnionego partnera (małżonka) świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z pomocy społecznej i innych wskazanych w art. 135 § 3 k.r.o. nie wywiera żadnego wpływu na zakres obowiązku rodzica zobowiązanego do uiszczania alimentów na rzecz wspólnych dzieci. W zakresie obowiązku alimentacyjnego należy więc traktować te świadczenia tak jakby one nie istniały.

5. Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza wyższą kwotę alimentów do zapłaty na rzecz dziecka. Również takie przekonanie poszczególnych osób mija się z prawdą.

Wysokość alimentów na dziecko ustalana jest zasadniczo na podstawie możliwości majątkowych rodzica zobowiązanego i uzasadnionych potrzeb dziecka uprawnionych do otrzymywania świadczenia. Wyrok rozwodowy w którym Sąd obarczy wyłączną winą za rozpad małżeństwa tylko jednego z małżonków nie ma więc zasadniczo znaczenia dla ustalania wysokości obowiązku alimentacyjnego małżonka zobowiązanego do uiszczania na rzecz dziecka tych świadczeń.

Jeżeli szukają Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie spraw alimentacyjnych, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią! Zajmujemy się sprawami o zasądzenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów, jak i sprawami o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą komunikatora internetowego Skype lub WhatsApp.

Kancelaria prawa rodzinnego – tel. + 48 507 041 837.