Odzyskiwanie pieniędzy z subkont ZUS OFE Elbląg Gdańsk

Wypłata środków z subkonta ZUS lub OFE, IKE IKZE, PPE, PPK – pomoc prawna

Subkonto stanowi część indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada subkonta dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. jeżeli są oni członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE). Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada również subkonta dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r. i innych osób. Przystąpienie do OFE nie jest obowiązkowe. Osoba ubezpieczona może jednak w ciągu 4 miesięcy, licząc od dnia jej pierwszego zatrudnienia, zawrzeć stosowną umowę z wybranym przez siebie Otwartym Funduszem Emerytalnym. W przypadku nie dokonania tej czynności, część jej składki emerytalnej (7,3 %), będzie zapisywana zasadniczo na subkoncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Niewiele osób wie, że środki zgromadzone na subkoncie ZUS lub na koncie w OFE przez ubezpieczonego podlegają m.in. dziedziczeniu w razie śmierci ubezpieczonego. Przy czym w takiej sytuacji, w razie śmierci ubezpieczonego, połowa środków zgromadzonych na subkoncie lub koncie OFE wydzielana jest na subkonto lub konto w OFE jego współmałżonka. Pozostałe środki dzielone są pomiędzy wskazane za życia przez ubezpieczonego osoby. Środki te mogą również wchodzić w skład spadku po spadkodawcy.

W przypadku gdy dany ubezpieczony posiadał zarówno subkonto w ZUS oraz jednocześnie był członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego podział i wypłata środków rozpoczyna się w OFE. Otwarty Fundusz Emerytalny ma obowiązek, w ciągu 14 dni, od dokonania podziału środków zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym oraz o ich udziale w tych środkach. Jeżeli ubezpieczony posiada tylko subkonto w ZUS podziału i wypłaty środków dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podobnie jest w sytuacji zastosowania przez ZUS tzw. „suwaka bezpieczeństwa”. We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach ZUS ma 3 miesiące na dokonanie podziału środków z subkonta ubezpieczonego. W celu wypłaty środków należy złożyć odpowiedni wniosek, bądź dokumenty do OFE lub ZUS.

Graniczną datę dziedziczenia środków z subkonta ZUS stanowi, co do zasady dzień złożenia wniosku o emeryturę. Po tym okresie ZUS, w szczególności gdy ubezpieczony nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia 65 roku życia, dokonuje wypłaty osobie jedynie tzw. „wypłaty gwarantowanej”. Prawo do wypłaty gwarantowanej przysługuje, gdy śmierć emeryta nastąpiła w przeciągu 3 lat od miesiąca w którym ZUS po raz pierwszy wypłacił mu emeryturę. Wypłata gwarantowana może być wypłacona dowolnej osobie wskazanej za życia przez emeryta.

Wypada również wskazać, że generalnie dziedziczeniu podlegają także pieniądze ubezpieczonego zgromadzone w IKE, IKZE, PPE czy PPK.

W ramach ciekawostki warto zaznaczyć, że obecnie na subkontach ZUS znajduje się średnio po 29 tys. złotych.

Nasza Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych w zakresie spraw przed ZUS. Na życzenie Klienta udzielany pomocy w przygotowaniu i wypełnianiu wniosków związanych z dziedziczeniem środków z subkont ZUS oraz rachunków OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK. Podejmujemy się również profesjonalnej reprezentacji Klienta w wyżej wymienionych sprawach przed ZUS i innymi podmiotami ubezpieczeniowymi. Zapraszamy do kontaktu z Nami – telefonicznie, stacjonarnie lub za pośrednictwem komunikatorów WhatsApp lub Skype.

Kancelaria ds. ZUS – tel.: +48 507 041 837.