Pomoc przy zakładaniu przychodni

Podmiot leczniczy – krok po kroku

Obecnie działalność związana z szeroko rozumianą ochroną zdrowia może być prowadzona w różnych postaciach. Jedną z takich form jest prowadzenie indywidualnych praktyk lekarskich lub dentystycznych. Zasady dotyczące wykonywania tej działalności można odnaleźć w ramach przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 1731 ze zm.). Określa ona warunki prawne wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Natomiast zgodnie z ust. 2 cytowanej regulacji wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami świadczeń zdrowotnych, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Mając na uwadze powyższe pytaniem pozostaje czy w Polsce tylko lekarz lub lekarz dentysta może wykonywać działalność medyczną związaną z ochroną zdrowia? Odpowiedź na to pytanie brzmi i tak i nie. Od pewnego czasu działalnością taką mogą bowiem zajmować się również przedsiębiorcy, oczywiście zatrudniający w tym celu lekarzy, lekarzy dentystów i inny właściwy personel medyczny. Aby jednak przedsiębiorca mógł świadczyć takie usługi wymagane jest, aby najpierw założył on podmiot leczniczy.

Forma prawna wykonywania działalności leczniczej.

Zakładanie podmiotu leczniczego należy rozpocząć obowiązkowo od wyboru formy prawnej, w jakiej będziemy chcieli, aby działalność lecznicza była przez Nas wykonywana. Do wyboru mamy jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną. W zależności od dokonanego wyboru formy prowadzenia działalności leczniczej przedsiębiorca powinien spełniać warunki określone w odrębnych przepisach prawa oraz zazwyczaj uzyskać wpis w odpowiednim rejestrze (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEiDG lub Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS). Oczywiście przed założeniem i zarejestrowaniem działalności gospodarczej w danej formie warto zapoznać się z odrębnościami oraz plusami i minusami związanymi z jej prowadzeniem.

Lokal.

W celu zgodnego z prawem wykonywania działalności leczniczej konieczne jest również posiadanie odpowiedniego lokalu. Lokal taki musi spełniać odpowiednie warunki budowlano-techniczno-sanitarne i być przystosowany do wymogów prowadzenia w nim działalności leczniczej. Lokal taki może stanowić własność przedsiębiorcy. Lokal ten może być również wynajęty lub wydzierżawiony.

Obowiązek posiadania polisy OC.

Podmiot leczniczy tworzony przez przedsiębiorcę ma również obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie takie podmiot leczniczy powinien posiadać najpóźniej na dzień poprzedzający datę rozpoczęcia działalności leczniczej.

Rejestracja podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Koniecznym krokiem jest także zarejestrowanie podmiotu leczniczego w systemie RPWDL prowadzonym przez właściwe Urzędy Wojewódzkie. Rejestracji w tym systemie przedsiębiorca może dokonać on-line.

Oczywiście wyżej wskazane kroki stanowią wyłącznie „wierzchołek” góry lodowej. Aby skutecznie zarejestrować podmiot leczniczy w Polsce należy bowiem przygotować w tym celu dodatkową dokumentację prawną oraz podjąć szereg innych – często czasochłonnych – czynności prawnych i organizacyjnych (np. umowy dla pracowników i personelu medycznego, uzyskanie regonu medycznego, rejestracja w Bazie BDO itd.). Zakładanie podmiotu leczniczego nie jest zatem prostą procedurą i często wymaga ona od przedsiębiorcy posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej.

Nasza Kancelaria zajmuje się doradzaniem przedsiębiorcom, lekarzom, w tym lekarzom dentystom oraz innym przedstawicielom zawodów medycznych w zakresie procesu zakładania podmiotów leczniczych. Udzielamy pomocy prawnej m.in. przy zakładaniu Przychodni lub Centrów medycznych na terenie całego kraju. Na życzenie Klienta zajmujemy się również stałą obsługą prawną podmiotów leczniczych. Zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria ds. medycznych – tel. +48 507 041 837.