Sprawy rozwodowe Elbląg Gdańsk

Kredyt hipoteczny po rozwodzie

Rozwiązaniu małżeństwa często towarzyszy wiele negatywnych emocji, a osoby które jeszcze do niedawna łączyła trwała relacja, są bardzo niechętne do pójścia na kompromis w jakiejkolwiek sprawie. W wielu sytuacjach kością niezgody staje się m. in. wcześniej zaciągnięty przez obojga małżonków kredyt hipoteczny. Jak wygląda spłata takiego zadłużenia już po rozwodzie? Czy po rozwiązaniu małżeństwa możliwe jest przejęcie całości zobowiązania kredytowego przez jednego z byłych małżonków? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo w dzisiejszym artykule.

Kredyt hipoteczny po ustaniu wspólności majątkowej

Warto wskazać, że ustanie ustawowej wspólności majątkowej oraz podział majątku nie powodują zasadniczo zmian w kwestii spłaty zobowiązań kredytowych. Oboje byli małżonkowie są bowiem dalej wspólnie związani umową zawartą z Bankiem. Dla instytucji udzielającej kredyt hipoteczny rozwód nie ma więc żadnego znaczenia i to nawet wówczas, gdy nieruchomość objęta zobowiązaniem przyznana została w toku postępowania sądowego tylko jednemu z małżonków. Za terminowe regulowanie zobowiązania byli małżonkowie odpowiadają zatem solidarnie. To oznacza, że jeżeli po rozwodzie jedno z małżonków przestanie przelewać pieniądze na wskazany w umowie rachunek kredytowy, Bank uprawniony jest np. do naliczenia odsetek i kar, które obciążają obojga małżonków (kredytobiorców).


Rozwód i co dalej? Kilka możliwości prawnych powodujących wyłączenie obowiązku spłaty kredytu

Aktualnie istnieje jednak co najmniej kilka sposobów które pozwalają byłym małżonkom na skuteczne wyłączenie ciążącego na nich obowiązku spłaty rat kredytu hipotecznego. Po pierwsze jednym z dopuszczalnych w prawie polskim rozwiązań jest „przepisanie” zaciągniętego kredytu w całości na drugiego z rozwiedzionych małżonków (np. tego któremu w postępowaniu działowym Sąd przyznał obciążoną hipoteką nieruchomość). W takim przypadku konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami oraz Bankiem. Każda ze stron umowy kredytowej – zarówno kredytobiorcy oraz kredytodawca – musi zgodzić się więc na takie rozwiązanie. Należy również wskazać, że aby skorzystać z takiej możliwości małżonek przejmujący kredyt hipoteczny musi posiadać zdolność kredytową. Dodatkowo w takim przypadku konieczne jest wykreślenie drugiego małżonka (współkredytobiorcy) z kredytu hipotecznego. Wykreślenie następuje najczęściej na podstawie aneksu do umowy kredytowej. Drugim dozwolonym sposobem wyłączenia odpowiedzialności byłych małżonków za zaciągnięty kredyt hipoteczny jest natomiast dokonanie cesji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej na inną osobę lub osoby. Na taką zmianę dłużnika zgodzić się musi jednak sam osoba zainteresowana, która chce przejąć zadłużenie oraz Bank. Do zmiany dłużnika dochodzi wówczas poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Ubocznie warto również wskazać, że jeżeli kredyt hipoteczny został zaciągnięty przed zawarciem małżeństwa wyłącznie przez jednego z małżonków, drugi z byłych małżonków nie jest co do zasady za niego odpowiedzialny.

Parę sposobów na złagodzenie skutków obciążenia kredytowego po rozwodzie

Współcześnie istnieje także kilka różnych rozwiązań które pozwalają jednemu lub obojgu byłym małżonkom na skuteczne ograniczenie negatywnych skutków wspólnie zaciągniętego przed rozwodem kredytu hipotecznego. W celu złagodzenia skutków zadłużenia kredytowego byli małżonkowie mogą przede wszystkim zawrzeć ugodę sądową lub pozasądową, w których uregulują zasady spłaty kredytu. Ugoda taka nie wywiera żadnych skutków wobec Banku i wiąże jedynie eksmałżonków. Pozwala ona jednak na pewne złagodzenia trudności związanych ze spłatą kredytu. W celu zredukowania ujemnych następstw związanych z zaciągniętym kredytem rozwiedzeni małżonkowie mogą także zastanowić się nad sprzedażą lub wynajmem obciążonej hipoteką nieruchomości, co w większości przypadków pozwoli im na spłatę zobowiązań bankowych oraz pozbycie się problemu.

Kwestie związane ze spłatą kredytu hipotecznego po rozwodzie powinny być w każdym przypadku analizowane indywidualnie i z uwzględnieniem konkretnej sytuacji prawno-faktycznej rozwiedzionych małżonków.

Jeżeli potrzebują Państwo doradztwa prawnego w zakresie spraw rozwodowych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego dr Paweł Kardasz. Udzielamy porad prawnych stacjonarnie w biurze Kancelarii w Gdańsku i Elblągu, telefonicznie oraz On-line.

Kancelaria rozwodowa – tel. + 48 507 041 837.