Prawo administracyjne i budowlane

Zespół norm określających sytuację prawną obywateli i innych podmiotów w odniesieniu do organów administracji publicznej, a także regulujących funkcjonowanie, organizację, uprawnienia oraz obowiązki administracji publicznej w Polsce – to właśnie prawo administracyjne. Ustawy z tej dziedziny znajdują się w rozmaitych aktach prawnych, to jest m. in.: ustawie o obywatelstwie polskim czy ustawie o kierujących pojazdami.

Należy zauważyć, że do katalogu ustaw szczególnych wchodzących w skład gałęzi prawa administracyjnego zalicza się także te budowlane. Obie gałęzie stanowią dyscypliny, z którymi najczęściej spotykają się obywatele oraz przedsiębiorcy, zarówno w swoim życiu prywatnym, jak i zawodowym.

W ramach prawa administracyjnego i budowlanego Kancelaria zajmuje się sprawami:

  1. O wydanie koncesji, zezwoleń lub dokonanie wpisu niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej,
  2. O wydanie zezwolenia na przeprowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym,
  3. O nadanie, uznanie, przywrócenie lub zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  4. O ustalenie, sprostowanie, uzupełnienie lub unieważnienie aktu stanu cywilnego,
  5. Związanymi z zaskarżaniem uchwał lub zarządzeń podjętych przez organy gminy, uchwał podjętych przez organy powiatu lub aktów prawa miejscowego ustanawianych przez samorząd województwa,
  6. Związanymi z prawem wodnym, ochrony przyrody i środowiska,
  7. Dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  8. Związanymi z procesami scalania, podziału, pierwokupu, wywłaszczania lub zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, w tym o zasądzanie stosownego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
  9. Związanymi z procesami budowlanymi dotyczącymi projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.

W zakresie spraw administracyjnych i budowlanych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m.in. podań, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy czy sprzeciwów od decyzji).

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego lub budowlanego (m.in. przed różnymi organami administracji publicznej, w tym Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz Sądami.)