Prawo administracyjne i budowlane

Prawo administracyjne stanowi zespół norm prawnych określających sytuację prawną obywateli i innych podmiotów w odniesieniu do organów administracji publicznej, a także regulujących funkcjonowanie, organizację, uprawnienia oraz obowiązki administracji publicznej w Polsce. Unormowania należące do szeroko rozumianej gałęzi prawa administracyjnego znajdują się w rozmaitych aktach prawnych, to jest m. in.: ustawie o obywatelstwie polskim, prawie o aktach stanu cywilnego, ustawie o kierujących pojazdami, prawie wodnym, ustawie o broni i amunicji, prawie geologicznym i górniczym, ustawie o ochronie osób i mienia, ustawie o usługach turystycznych, ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy zauważyć, że do katalogu ustaw szczególnych wchodzących w skład gałęzi prawa administracyjnego zalicza się także prawo budowlane, stanowiące dziedzinę prawa zajmującą się wszelkimi sprawami związanymi z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Prawo administracyjne, wraz z prawem budowlanym stanowią dyscypliny prawa z którymi najczęściej spotykają się obywatele oraz przedsiębiorcy, zarówno w swoim życiu prywatnym, jak i zawodowym.

W ramach prawa administracyjnego i budowlanego Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

  1. Sprawami o wydanie koncesji, zezwoleń lub dokonanie wpisu niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej,
  2. Sprawami o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym,
  3. Sprawami o nadanie, uznanie, przywrócenie lub zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  4. Sprawami o ustalenie, sprostowanie, uzupełnienie lub unieważnienie aktu stanu cywilnego, 
  5. Zaskarżaniem uchwał lub zarządzeń podjętych przez organy gminy, uchwał podjętych przez organy powiatu lub aktów prawa miejscowego ustanawianych przez samorząd województwa,
  6. Sprawami związanymi z prawem wodnym, ochrony przyrody i środowiska,
  7. Sprawami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  8. Sprawami związanymi z procesami scalania, podziału, pierwokupu, wywłaszczania lub zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, w tym o zasądzanie stosownego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
  9. Sprawami związanymi z procesami budowlanymi dotyczącymi projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych (m. in. uzyskiwanie pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy oraz pomoc w postępowaniu legalizacyjnym).

W zakresie spraw administracyjnych i budowlanych Kancelaria zajmuje się sporządzaniem na rzecz Klientów odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. podań, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, sprzeciwów od decyzji, zażaleń, skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA, skarg na przewlekłe prowadzenie sprawy lub bezczynność, wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego oraz wniosków o uchylenie, zmianę decyzji lub stwierdzenie nieważności decyzji). 

W obrębie świadczonych usług Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego lub budowlanego (m. in. przed różnymi organami administracji publicznej, w tym Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, Sądami, w tym Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, osobami fizycznymi i prawnymi, mediatorem oraz organami egzekucyjnymi).